Linh kiện Desktop

Nguồn máy tính ACBEL HK350 350W
ACBEL

Nguồn máy tính ACBEL HK350 350W

450.000 đ
Nguồn máy tính ACBEL HK400 400W
ACBEL

Nguồn máy tính ACBEL HK400 400W

480.000 đ
Nguồn máy tính ACBEL HK450 450W
ACBEL

Nguồn máy tính ACBEL HK450 450W

590.000 đ
Nguồn máy tính ACBEL E2 310W
ACBEL

Nguồn máy tính ACBEL E2 310W

535.000 đ
Nguồn máy tính ACBEL E2 400W
ACBEL

Nguồn máy tính ACBEL E2 400W

615.000 đ
Nguồn máy tính ACBEL E2 450W
ACBEL

Nguồn máy tính ACBEL E2 450W

695.000 đ
Nguồn máy tính ACBEL E2 470W Plus
ACBEL

Nguồn máy tính ACBEL E2 470W Plus

800.000 đ
Nguồn máy tính ACBEL E2 510W plus
ACBEL

Nguồn máy tính ACBEL E2 510W plus

910.000 đ
Nguồn máy tính ACBEL I-POWER G450 450W
ACBEL

Nguồn máy tính ACBEL I-POWER G450 450W

800.000 đ
Nguồn máy tính ACBEL i-POWER G500 500W
ACBEL

Nguồn máy tính ACBEL i-POWER G500 500W

930.000 đ
Nguồn máy tính ACBEL I-POWER G550 550W
ACBEL

Nguồn máy tính ACBEL I-POWER G550 550W

1.250.000 đ - 1.230.000 đ
Nguồn máy tính ACBEL I-POWER G600 600W
ACBEL

Nguồn máy tính ACBEL I-POWER G600 600W

1.350.000 đ - 1.330.000 đ
Nguồn máy tính ACBEL I-POWER G650 650W
ACBEL

Nguồn máy tính ACBEL I-POWER G650 650W

1.470.000 đ - 1.450.000 đ
Nguồn máy tính ACBEL I-POWER G700 700W
ACBEL

Nguồn máy tính ACBEL I-POWER G700 700W

1.495.000 đ - 1.480.000 đ
Nguồn máy tính ACBEL I-POWER G750 750W
ACBEL

Nguồn máy tính ACBEL I-POWER G750 750W

1.670.000 đ - 1.650.000 đ
Nguồn máy tính ACBEL I-POWER 90M 500 500W
ACBEL

Nguồn máy tính ACBEL I-POWER 90M 500 500W

1.620.000 đ - 1.590.000 đ
Nguồn máy tính ACBEL I-POWER 90M 600 600W
ACBEL

Nguồn máy tính ACBEL I-POWER 90M 600 600W

1.800.000 đ - 1.780.000 đ
Nguồn máy tính ACBEL I-POWER 90M 700 700W
ACBEL

Nguồn máy tính ACBEL I-POWER 90M 700 700W

2.000.000 đ - 1.980.000 đ
Nguồn máy tính ACBEL R9 1100W
ACBEL

Nguồn máy tính ACBEL R9 1100W

4.100.000 đ - 4.050.000 đ